تعداد جلسات لیزر
لیزر موهای زائد

تعداد جلسات لیزر موهای زائد | به چند جلسه لیزر نیاز دارم؟

آیا می دانستید که اگر 3 بار در هفته اصلاح کنید، تعداد جلسات اصلاحی که انجام می دهید به 3900 جلسه طی 25 سال می رسد؟